آموزش کوتاهی مو – کوپ فارا و کلوش

بصورت تئوری آموزش کوپ مو به دو روش کوپ کلوش و مدل کوپ فارا اشاره می کنم: کوپ کلوش ابتدا موها را شسته و نرم کننده...